Privacyregelement

Privacyreglement van Huisartsenpraktijk Melbourne d.d. 15 april 2018


Uw persoonsgegevens en uw privacy in onze huisartsenpraktijk: uw rechten en onze plichten.

Achtergrond
De AVG is de nieuwe wet ter bescherming van privacy en persoonsgegevens. Op grond van deze wet heeft onze praktijk bepaalde plichten omdat we persoonsgegevens verwerken en heeft de persoon van wie de gegevens zijn bepaalde rechten. Naast de AVG zijn er specifieke regels voor de privacy in de gezondheidszorg (Wet geneeskundige behandelingsovereenkomst - WGBO -).

Huisartsenpraktijk
In onze huisartsenpraktijk worden diverse persoonsgegevens van u verwerkt. Dit is noodzakelijk om u medisch goed te kunnen behandelen en voor het financieel afhandelen van de behandeling. Daarnaast kan verwerking noodzakelijk zijn bijv. voor de bestrijding van ernstig gevaar voor uw gezondheid of vanwege een wettelijke verplichting o.a. het melden van een besmettelijke ziekte op grond van de Wet Publieke Gezondheid.

De plichten van de huisartsenpraktijk
Huisartsenpraktijk Melbourne is de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens die in de praktijk plaatsvindt. Uw gegevens worden voor specifieke doeleinden verzameld:

  • voor zorgverlening
  • voor doelmatig beheer en beleid
  • voor ondersteuning van wetenschappelijk onderzoek, onderwijs en voorlichting

U wordt op de hoogte gesteld van het feit dat er persoonsgegevens van u verwerkt worden. Dit kan gebeuren door uw zorgverlener, maar ook via een folder of via onze website. Alle medewerkers binnen huisartsenpraktijk Melbourne hebben zich verplicht om vertrouwelijk om te gaan met uw persoonsgegevens. Uw persoonsgegevens worden goed beveiligd tegen onbevoegde toegang. Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor goede zorgverlening. Deze bewaartermijn is 15 jaar (vanaf de laatste behandeling/contact), tenzij langer bewaren noodzakelijk is, bijvoorbeeld voor de gezondheid van uzelf of van uw kinderen. Dit is ter beoordeling van de behandelaar.  

Uw rechten als betrokkene

  • Het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van u verwerkt worden
  • Het recht op inzage en afschrift van die gegevens (tenzij de privacy van een ander daardoor wordt geschaad)
  • Het recht op correctie, aanvulling of verwijdering van gegevens indien dat nodig is
  • Het recht op (gedeeltelijke) vernietiging van uw medische gegevens. Dit kan alleen als de gegevens voor een ander niet belang zijn en de gegevens op grond van een wettelijke regeling niet bewaard moeten blijven
  • Het recht op het toevoegen van een eigen verklaring (van medische aard) aan uw dossier
  • Het recht om u in bepaalde gevallen tegen de verwerking van uw gegevens te verzetten


Als u gebruik wilt maken van uw rechten, dan kunt u ons dit mondeling of via dit aanvraagformulier laten weten. Dit kan ook een vertegenwoordiger, zoals een schriftelijk gemachtigde, of uw curator of mentor voor u doen.

Toelichting op het aanvraagformulier
Uw medische gegevens worden volgens de wet in principe maximaal vijftien jaar bewaard na het laatste contact. U helpt ons met het opzoeken van uw dossier en het beschermen van uw privacy als u het formulier zo volledig mogelijk invult. Uw formulier wordt door ons strikt vertrouwelijk behandeld. Huisartsenpraktijk Melbourne is niet aansprakelijk voor fouten in de postbezorging. Wij geven er de voorkeur aan als u het dossier persoonlijk, of door een gemachtigde, ophaalt.

Gegevens patiënt
Voor de Wet Geneeskundige Overeenkomst (WBGO) is een patiënt meerderjarig vanaf 16 jaar. Jongeren vanaf 16 jaar moeten dus zelf de aanvraag indienen. Indien de patiënt overleden is, dan kunnen de medische gegevens verstrekt, als verondersteld kan worden dat de overledene geen bezwaar zou hebben gehad of als er zwaarwegende belangen zijn om de zwijgplicht van de zorgverlener te doorbreken. Deze beslissing ligt bij de zorgverlener.

Verstrekking van uw persoonsgegevens aan derden
De medewerkers van huisartsenpraktijk Melbourne hebben de verplichting vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om te gaan. Dit houdt bijvoorbeeld in dat de zorgverlener voor verstrekking van uw persoonsgegevens uw uitdrukkelijke toestemming nodig heeft. Op deze zwijgplicht bestaan enkele uitzonderingen: bijvoorbeeld wanneer gevreesd wordt voor een ernstig gevaar voor uw gezondheid of die van een derde. Vastgelegde gegevens, kunnen indien noodzakelijk voor uw behandeling mondeling, schriftelijk of digitaal uitgewisseld worden met andere zorgverleners (bijvoorbeeld de apotheker die een recept verwerkt en daarom gegevens krijgt van de huisarts).

Uitwisseling gegevens

Huisartsenpraktijk Melbourne wisselt, nadat u hiervoor gericht toestemming heeft gegeven, relevante medische gegevens veilig en betrouwbaar met de huisartsenpost (HAP). Bent u 's avonds of in het weekend op de HAP geweest, dan deelt die op zijn beurt een waarneembericht met de huisartsenpraktijk. Zo weet de huisarts precies met welke klachten u op de HAP bent geweest en wat er naar aanleiding daarvan is ondernomen.  Ook kunnen er medicatiegegevens gedeeld worden met uw apotheek en uw behandelend medisch specialiste: uw voorgeschreven medicatie en indien bekend welke medicatie u niet mag gebruiken, bijv. bij een allergie. Andere voorschrijvers en verstrekkers van medicatie kunnen daar rekening mee houden. Dit draagt bij aan uw medicatieveiligheid.

Overdracht van uw dossier
Als u een nieuwe huisarts kiest, is het belangrijk dat uw nieuwe huisarts op de hoogte is van uw medische geschiedenis, dit staat in uw patiëntendossier. Als u ons vraagt uw dossier over te dragen, dan doen we dat binnen een maand. 

Uw medisch dossier wordt door ons persoonlijk of per aangetekende post overgedragen. U kunt het originele dossier niet meekrijgen. Wel heeft u altijd recht op inzage in uw dossier en op een kopie van uw dossier. Het dossier wordt, indien mogelijk, ook via beveiligde e-mail aan de nieuwe huisarts worden overgedragen.

Vraag of klacht
Heeft u een vraag of een klacht? Bijvoorbeeld over met wie wij gegevens delen of onze omgang met uw medische gegevens? Dan gaat uw huisarts hierover graag met u in gesprek.